سمینارها


سمینارهای ماهانه گروه پردازش زبان طبیعی:

یادگیری عمیق در پردازش زبان طبیعی

گروه پردازش زبان طبیعی دانشگاه صنعتی امیر کبیر از بهمن ماه ۱۳۹۵ مجموعه سمینارهای ماهانه “یادگیری عمیق برای پردازش زبان طبیعی” را ایجاد نموده است. سخنرانی‌های انجام شده در این سمینارها عبارتند از: